Van Doorenmalen en Partners VermogensConsultancy B.V.

+31 (0) 578 677 200

Toezicht

Van Doorenmalen en Partners VermogensConsultancy B.V. staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB). Onze consultants zijn ingeschreven bij het Dutch Securities Institute (DSI). Voor alle bankzaken werkt Van Doorenmalen en Partners VermogensConsultancy B.V. alleen samen met solide depotbanken. Deze bieden uitstekende faciliteiten, het financieel maatwerk en het bancaire comfort waarop onze cliënten volledig kunnen vertrouwen.

Legal & Compliance

Van Doorenmalen en Partners (VDEP) hecht veel waarde aan een integere bedrijfscultuur. Een onderdeel daarvan is het strikt naleven van de wet- en regelgeving. Dit maakt Legal & Compliance tot een belangrijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Om de kwaliteit hiervan te waarborgen werkt VDEP nauwgezet samen met compliance consultants gespecialiseerd in compliance activiteiten met uitstekende kennis van de relevante wet- en regelgeving.

Klachtenprocedure

Hoewel VDEP zich inspant om de belangen van haar cliënten conform de geldende voorwaarden en gemaakte afspraken zo goed mogelijk te behartigen, is het mogelijk dat een cliënt in een enkel geval van mening is dat VDEP niet correct heeft gehandeld. In dat geval geldt bijgevoegde procedure.

Download klachtenprocedure

AFM Consumentenbrief

Een belangrijk onderdeel van de dienstverlening van een beleggingsonderneming is het beleggingsbeleid. Door hier vragen over te stellen krijgt u een goed beeld van het beleggingsbeleid van een beleggingsonderneming. Hierdoor kunt u de afweging maken of dit beleid bij u past. Lees hieronder verder.

Download AFM Consumentenbrief

Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van VDEP is zo opgesteld dat het een zorgvuldig, beheerst en duurzaam beloningsbeleid is dat in lijn is met de strategie en risicobereidheid, corporate values en business principles van Van Doorenmalen en Partners (VDEP) Bij het opstellen is rekening gehouden met de langere termijn belangen van Van Doorenmalen en Partners (VDEP) en haar cliënten, de relevante internationale context en het maatschappelijk draagvlak. Dit beloningsbeleid dient onder meer ter voldoening aan artikel 23f van het Besluit Prudentiële regels Wft, artikel 35i van het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft en de Regeling beheerst beloningsbeleid Wft 2014. Deze regels vormen tezamen het beloningsbeleid zoals dat geldt voor de categorieën van medewerkers van Van Doorenmalen en Partners (VDEP). De variabele beloning wordt vastgesteld door de directie, kan niet meer bedragen dan 20% van het vaste salaris en heeft betrekking op maximaal 10 medewerkers.

Privacy statement

De dienstverlening van Van Doorenmalen en Partners draait om informatie en gegevens; ook uw persoonsgegevens. Bescherming daarvan en controle daarover is voor ons essentieel. In ons Privacy Statement vindt u een aantal antwoorden op vragen die bij u zouden kunnen leven naar aanleiding van de wetgeving die per 25 mei 2018 in werking is getreden, de AVG.

Het Privacy statement is via onderstaande link direct te downloaden in PDF-formaat:

Download hier het Privacy statement

Van Doorenmalen en Partners en duurzaamheid

Op 10 maart 2021 is de Europese verordening (Sustainable Finance Disclosure Regulation, “SFDR”) van kracht geworden.

Deze verordening handelt over informatieverschaffing met betrekking tot “duurzaamheid in de financiële dienstensector”.

In de bijlage (via onderstaande link te downloaden) kunt u lezen hoe VDEP hiermee om gaat.

Download hier het Duurzaamheidsbeleid